30 جلد داستانهاي شاهنامه

                                              قطع: خشتي

 

                           قيمت:10000-15000-20000 ريال

 

                                         رده سني: ب وج