26 جلد داستان پيامبران

 

                                قطع: خشتي

 

                            قيمت:15000ريال

 

                            رده سني: ب و ج